Vilkår og Betingelser

INNLEDNING

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no.

Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder.


1 AVTALEN

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opp- lysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er av- talt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.


2 PARTENE

Selger er Marine Safety, Ramdalveien 2, 3128 Nøtterøy, [email protected], 41414184, ORGNR: 998 755 980, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.


3 PRIS

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inklu- derer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.


4 AVTALEINNGÅELSE

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har fore- kommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.


5 BETALING

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tids- punkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etter- følgende faktura.


6 LEVERING

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillings- løsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre anneter særskilt avtalt mellom partene.


7 RISIKOEN FOR VAREN

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.


8 ANGRERETT

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angre- retten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytids- dag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angre- retten. Sørger den næringsdrivende for å gi opp- lysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funk- sjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesum- men til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.


9 FORSINKELSE OG MANGLENDE LEVERING – KJØPERENS RETTIGHETER OG FRIST FOR Å MELDE KRAV

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjø- perens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendig- hetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyl- lelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

 • Oppfyllelse
  Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyl- lelse dersom det foreligger en hindring som selge- ren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.
  Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.
 • Heving
  Dersom selgeren ikke leverer varen på leverings- tidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggs- fristen, kan kjøperen heve kjøpet.
  Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.
  Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.
 • Erstatning
  Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unn- gått, eller overvunnet følgene av.


10 MANGEL VED VAREN – KJØPERENS RETTIGHETER OG REKLAMASJONSFRIST

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpe- summen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

 • Retting eller omlevering
  Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomfø- ringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangs- punktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelps- forsøk for samme mangel.
 • Prisavslag
  Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette inne- bærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangel- full og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet set- tes lik mangelens betydning for kjøperen.
 • Heving
  Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.


11 SELGERENS RETTIGHETER VED KJØPERENS MISLIGHOLD

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbruker- kjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

 • Oppfyllelse
  Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
 • Heving
  Selger kan heve avtalen dersom det foreligger ve- sentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for opp- fyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fris- ten, kan selger heve kjøpet.
 • Renter ved forsinket betaling/inkasso gebyr
  Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i hen- hold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpe- summen etter forsinkelsesrenteloven. Ved man- glende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.
 • Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer
  Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.


12 GARANTI

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti inne- bærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.


13 PERSONOPPLYSNINGER

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.


14 KONFLIKTLØSNING

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvis- ter i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mek- ling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.


15 EGENERKLÆRING

For selve deltakelsen på seilkurs: Erklæring for kursdeltaker hos Tryggombord Praktiske kurs

Deltakeren er innforstått med at seiling og aktivitet på sjøen innebærer en viss risiko. Den risikoen kan være, men er ikke begrenset til:

 • Fysiske skader
 • Stressende/traumatiske opplevelser
 • Forkjølelse
 • Sjøsyke
 • Grunnstøting som kan føre til forlis
 • Sammenstøt med andre båter som kan føre til forlis.
 • Å falle over bord, som kan føre til drukning. Bruk alltid sikkerhetsutstyr som instruktør gir deg. Redningsvesten skal til en hver tid være på.
 • Bommen, som er festet til mast og storseil beveger seg og kan treffe hodet til de som er ombord. Dette kan i verste fall føre til alvorlige skader eller død.
 • Klemskader i forbindelse med tillegging.
 • Brannskader ved brann om bord. Som deltaker plikter jeg til og forstår at jeg skal:
 • Stille upåvirket av rus på kurs. Vi har nulltoleranse for rusmiddelbruk og oppbevaring av rusmidler om bord.
 • Lytte til de føringer som blir gitt av mannskapet/arrangør.
 • Bruke nødvendig utstyr gitt av mannskapet/arrangør.
 • Sørge for egen forsikring som dekker eventuelle personlige økonomiske tap og personskader.

Mannskapet om bord har de nødvendige sertifikater og dokumentasjon for å føre fartøyet og arrangere kurs. De er også trent i førstehjelp og har lang maritim erfaring. Likevel kan ulykker og uønskede hendelser oppstå. Som deltaker plikter jeg til å aldri stille mannskap og arrangør ansvarlig for eventuelle økonomiske tap og personskader, så langt de ikke er forsettlig forårsaket av mannskapet/arrangør.

Les dokumentet nøye før du stiller på kurs.


16 SÆREGNE REGLER FOR BESTILLING AV D5L-KURS

D5L-kurs som er bestilt hos Tryggombord, uansett om de er betalt for via nett eller skal betales for via faktura, har en returrett på hele beløpet inntil 10 dager før første kursdato. Dersom kjøper skulle betale ved oppmøte og avbestiller innenfor 10 dager av første kursdato må han eller hun betale hele beløpet per faktura sendt fra Marine Safety AS (Eier av Tryggombord).


17 GAVEKORT

Gavekort refunderes ikke.


18 MARINE SAFETYS RETT TIL Å AVLYSE KURS

Marine Safety AS (TryggOmbord) kan bli nødt til å avlyse et oppsatt kurs dersom det er grunnlag for avlysning. Grunnlag for avlysning kan være, men er ikke begrenset til:

 • Sykdom blant mannskapet
 • Værforhold
 • For få deltakere til å fullføre kurset (mindre enn 15 deltakere)
 • Problemer med kurslokalet

Ved avlysning av et kurs blir kursdato flyttet og deltaker kan melde seg opp til ny dato uten ekstra kostnad. Ved avlyst kurs får deltaker tilbud om 90 dager tilgang til komplett nettkurs + eksamenspakke. Eksamenspakken inneholder alt utstyr man trenger til eksamen og til forberedelsene mot eksamen. Som deltaker skal man ikke bli hindret til å forberede seg til båtførerprøven dersom kurset blir avlyst. Nettkurset + eksamenspakken skal sikre dette. Eksamen kan man ta etter vi har avholdt et kurs, eller på et av de rundt 400 andre testsentrene i landet.

Dersom deltaker får tilbud om en eller flere alternative kursdatoer og/eller et fullverdig produkt (nettkurs + eksamenspakke) som kan kompensere for et ekspresskurs der deltaker sitter igjen med samme type type kunnskap som kan tilegnes på et ekspresskurs, har deltaker ingen rett til refusjon av deltakeravgift.

Deltakeravgiften kan ikke refunderes: dersom man har benyttet nettkurset uansett årsak: . I et tilfelle der en deltaker får innvilget rett til refusjon, vil beløpet deltaker får refundert bli avkortet mot hvor mye man har benyttet seg av nettkurset.

Innhold eksamenspakke: Kart, passer og rullelinjal (verdi 499,-). Eksamenspakken sendes i posten kostnadsfritt for deltakere som allerede har betalt for kurset.

Betaling:

Kursavgiften betales i sin helhet med kort til instruktøren ved oppmøte på kurslokasjonen. Vi tar ikke kontantbetaling med mindre dette er avtalt med instruktøren på forhånd. Vi godtar alle norske kredittkort (ikke American Express og Diners)

Ved ønske om å betale kursavgiften med faktura må bedriftens organisasjonsnummer oppgis ved påmelding, samt på e-post til [email protected]. Vi sender kun faktura til bedrifter senest 7 dager før (med forfall dagen før kursets start) og det tilkommer en fakturaavgift på kr. 99,-.

Eventuelt bevis på rabatt må vises til instruktøren før betaling. Rabatten blir ikke refundert hvis dette er glemt.

Eksamensavgiften kommer i tillegg til kursavgift og betales på forhånd via båtførerregisteret.no

Kansellering:

Tryggombord forbeholder seg retten til å kansellere kurs på grunn av force majuere, dersom vi ikke har tilstrekkelig antall deltakere, sykdom eller andre hindrende årsaker. Ved tilfelle av kansellering vil deltagere som er påmeldt det aktuelle kurset få varsel på E-post eller SMS, det er derfor viktig at korrekt kontaktinformasjon blir fylt ut i påmeldingsskjemaet.

Bindende påmelding:

Det er bindende påmelding på kurset. Det gis likevel anledning til å melde seg av kurset senest 7 – syv – virkedager før kursets start. Avmelding skal skje skriftlig til [email protected] der man oppgir navn på påmeldte, samt dato og by kurset skal avholdes.
Deltakeravgiften kan ikke refunderes dersom man har benyttet nettkurset før avmelding. Men man kan i et slikt tilfelle få refundert deler av deltakeravgiften utifra hvor mye man har benyttet seg av nettkurset.

Hvis personer som er påmeldt kurset ikke møter på kursdagen, blir det fakturert for full kursavgift. Ved fakturautsendelse tilkommer en fakturaavgift på kr. 199,-.

Jf. angrerettloven § 22, frafaller den vanlige 14-dagers angrefristen ved tjenester knyttet til fritidsaktiviteter fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom, som for eksempel båtførerkurs.

Kursgaranti:

Det betyr at man kun betaler kursavgiften én gang, uansett hvor mange ganger man tar kurset. Om man stryker på første forsøk kan man ta kurset, om man vil, så mange ganger man trenger det. Garantien gjelder kun på kurs i regi av Tryggombord og den dekker ikke eksamensavgiften til Båtførerregisteret.

Kursgarantien tar forbehold om at vi arrangerer kurs igjen på det aktuelle stedet. Dvs. at hvis det ikke er flere kurs det aktuelle stedet må kursgarantien benyttes på et annet av våre kurssteder.

Meld deg på det kurset som passer best og skriv «Nytt kurs» i notatfeltet.

Kursgarantien gjelder 1 år (12 måneder) fra betalt kursavgift. Forstyrrende atferd på kursdagen kan resultere i bortvisning hvis du er til bry for andre kursdeltagere. Kursavgift som er betalt blir ikke refundert i slikt tilfelle.

Brukerregistrering:

Deltakere som melder seg opp til kurs hos Tryggombord kan automatisk få opprettet en bruker hos tryggombord.no. Informasjon om hvordan man logger seg inn vil bli sendt på epost til brukeren.